Giới thiệu Moana Ninh Thuận

19/10/2017 07:10

Trung tâm Tôm sú Bố mẹ Moana được xây dựng vào cuối năm 2008. Tháng 5 năm 2010, Trung tâm đón nhân đàn tôm đầu tiên với 40,000 con giống (PPL) từ Moana Technologies Hawaii. Từ đó Trung tâm nhân 3 đàn giống mỗi năm vào tháng 4, tháng 8 và tháng 12, với công suất 100% như hiện nay, Trung tâm có thể nuôi lớn 60,000 con bố mẹ mỗi năm để cung cấp cho các trại giống (trong nước và xuất khẩu).