[tiêu đề văn bản = “Moana Technologies Hawaii”]

Moana là …

  • Là một công ty cải tiến di truyền làm việc với P. monodon .
  • Phương pháp tiếp cận dựa trên khoa học mạnh mẽ và hỗ trợ trên các lĩnh vực đa dạng như di truyền học, bệnh học, công nghệ sinh học, cơ sở hạ tầng và công nghệ hoạt động
  • Dòng gia đình lớn nhất & đa dạng nhất cụ thể gây bệnh miễn phí (SPF) hồ bơi di truyền cho P. monodon , với phả hệ theo dõi cơ sở dữ liệu đặt ở trung tâm giống hạt nhân (NBC) ở Hawaii
  • Chương trình nhân giống dựa trên gia đình (không biến đổi gen) tập trung vào việc cải thiện các đặc tính chọn lọc về tầm quan trọng kinh tế đối với ngành nông nghiệp trong khi bảo tồn đa dạng di truyền tối đa

Cung cấp cho ngành công nghiệp sản phẩm có chất lượng cao – có thể truy suất nguồn gốc