• Quần thể tôm sú được tuyển chọn từ khu vưc địa lý rộng lớn.
• Cải tiến di truyền thông qua sự chọn lọc giống.
• Sản xuất và kinh doanh tôm sú giống bố mẹ sạch mầm bệnh, tạo thành đàn giống bố mẹ cải tiến di truyền để sản xuất tôm post thương phẩm tại mỗi địa phương.