Moana là:

• Một Công ty cải tiến gen di truyền học về Tôm sú P. monodon.
Phương pháp tiếp cận mạnh mẽ dựa trên khoa học và hỗ trợ trên các lĩnh vực đa dạng như di truyền học, bệnh học, công nghệ sinh học, cơ sở hạ tầng và các hoạt động công nghệ
Nguồn gen di truyền Sạch mầm Bệnh (SPF) lớn nhất và đa dạng nhất cho Tôm sú (P. monodon), với cơ sở theo dõi dữ liệu dòng dõi tại Trung tâm Gây giống Hạt nhân (NBC) tại Hawaii
Chương trình Gây giống Gia đình (không biến đổi gen) tập trung vào cải thiện những đặc điểm chọn lọc của tầm quan trọng kinh tế cho ngành nuôi trang trại công nghiệp trong khi tiết kiệm tối đa di truyền đa dạng hóa
• Cung cấp cho ngành công nghiệp một sản phẩm chất lượng cao – có thể truy xuất nguồn gốc